RELAX KÖNYVELŐPROGRAM

SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSE FELTÉTELEI

A Felek:

Felhasználó: Felhasználó lehet bármilyen természetes személy vagy egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság (továbbiakban: Felhasználó).

Használatba adó: (továbbiakban: Használatba adó)

Preambulum

A Felhasználó a szerződésben meghatározott időszakra jogosultságot szerez a szerződésben szereplő szoftver használatára a szerződés időtartama alatt.

Szerződés tárgya

A Felhasználó a RELAX könyvelőprogram és bérszámfejtő program (továbbiakban: RELAX program) különböző beépített alap és kiegészítő funkciókra, valamint kapcsolódó szolgáltatások használatára szerez korlátozott vagy mennyiségi korlátozás nélküli jogosultságot az egyedi megrendelésben foglaltak szerint. Az egyes modulokhoz tartozó funkciók listája az 1. számú mellékletben szerepel.

A felhasználás joga nem kizárólagos. A Használatba adó jogosult más felhasználóknak is engedélyezni a program használatát, és a Felhasználó is jogosult más hasonló programok használatát igénybe venni.

Szerződés hatálya

A megrendeléssel – ide értve, de nem kizárólagosan a Használatba adó honlapján elérhető online űrlapot is – a Felek között határozatlan idejű szerződés jön létre.

A szerződést rendes felmondással felmondani vagy közös megegyezéssel megszüntetni csak olyan módon lehet, hogy a felmondási idő utolsó napja a naptári hónap utolsó napjára essen. A Felhasználó felmondásáról legalább 30 nappal előre írásban köteles értesíteni a Használatba adót. A Használatba adó a rendes felmondásról 90 nappal előre köteles értesíteni a felhasználót.

A szerződés rendkívüli felmondással felmondható a másik fél szerződésszegése esetén.

A szerződés területi hatálya nincs korlátozva.

Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó jogosult a RELAX programot 69.20 SZÁMVITELI, KÖNYVVIZSGÁLÓI, ADÓSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG  TEÁOR kódú tevékenység végzéséhez használni, és ezáltal szolgáltatást nyújtani szerződött partnerei felé.

A Felhasználó jogosult a RELAX program rendeltetésszerű használatára azon modulok esetében, melyre egyedi megrendelés alapján jogosultságot szerzett.

A Felhasználó köteles észlelés után a lehető legrövidebb időn belül jelezni a Használatba adó felé, ha a RELAX program rendellenes működését tapasztalja.

A Felhasználó nem jogosult a RELAX program módosítására, többszörözésére, továbbértékesítésére vagy harmadik fél felé felhasználás vagy hozzáférés biztosítására.

Felhasználók köre

A Felhasználó a RELAX könyvelőprogram használatának jogát a szerződés alapján részben vagy egészben átengedheti állandó vagy alkalmi munkavállalóinak a munkaviszony időtartama alatt.

A Felhasználó a RELAX könyvelőprogram használatának jogát a szerződés alapján részben vagy egészben átengedheti vele szerződésben álló teljesítési segédnek a teljesítési segéddel megkötött szerződés időtartama alatt. A teljesítési segéd csak olyan partnerek esetén használhatja a RELAX könyvelőprogramot, akik a Felhasználóval állnak szerződésben.

Árazás és számlázás

A RELAX program használatára havi díj megfizetésével lehet jogosultságot szerezni. Az egyes alap és kiegészítő modulok illetve kiegészítő szolgáltatások egységárait az 1. számú melléklet tartalmazza.

A használati díjat vagy díjakat a Használatba adó tárgyhó előtt jogosult kiszámlázni a Felhasználónak.

A Felhasználó köteles a szerződés időtartama alatt a kiszámlázott használati díjat a számlán feltüntetett határidőig megfizetni. Egyéb megállapodás hiányában a fizetési határidő 8 naptári nap.

Egyedi megállapodások vagy egyes akciók esetében a Használatba adó jogosultságot szerez arra, hogy több havi használati díjat előre kiszámlázzon az egyedi megállapodásban vagy az akciókban meghatározott kedvezmények biztosításáért. Egyéb megállapodás híján a használati díjak havonta kerülnek kiszámlázásra.

Az 1. számú mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Demó program

A Felhasználó igényelhet díjmentes hozzáférést RELAX program előre telepített demó változatához. A demó hozzáférés célja a RELAX program funkcionalitásának bemutatása, a program működésének bemutatása. A demó változat funkcionalitásában nem limitált, de használata időben korlátozott. A demó változatba rögzített adatok előzetes értesítés nélkül is törlésre kerülhetnek.

Terméktámogatás

A Felhasználó a szerződés időtartama alatt a használati díj megfizetésével jogosult hozzáférni a RELAX program dokumentációjához és a program használatát bemutató oktatóvideókhoz. Ezt a hozzáférést a Használatba adó elektronikus úton biztosítja, pl. jelszóval védett online felületen. A felhasználó jogosult továbbá a RELAX könyvelőprogram Gyakori kérdések és válaszok gyűjteményének használatára, valamint jogosult a RELAX könyvelőprogram felhasználóinak létrehozott közösségi csoport tagságra is. Ezenfelül a Felhasználó jogosult elektronikus levél útján történő konzultációra.

A Felhasználó a RELAX programmal kapcsolatos személyre szabott használati vagy technikai konzultációra személyes jelenléttel vagy távoli asztalon keresztül – ide értve a program telepítését és beállítását is - csak díjfizetés ellenében jogosult. Ennek díját az 1. számú melléklet tartalmazza.

Frissítések, jogkövetés

A Használatba adó nyilatkozik, hogy a RELAX program megfelel az ÁSZF készítésének időpontjában hatályos számviteli szabályoknak.

A Használatba adó vállalja, hogy a jövőbeni jogi környezet változásait adaptálja a programba legkésőbb az adott jogszabály életbe lépésének napján.

A Felhasználó a szerződés időtartama alatt a hozzáférést a frissítésekhez automatikusan megkapja. A program frissítése a Felhasználó felelőssége.

Teljesítési segéd

A Használatba adó fenntartja a jogot, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez teljesítési segédet vegyen igénybe.

Felelősség

A Felhasználó a RELAX programot saját felelősségére használja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a könyvelőprogram használata megfelelő körültekintést és szakértelmet igényel. A nem megfelelő használatból eredő esetleges károkért a Használatba adót nem terheli felelősség.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatok automatikus felsolgozása és a tömeges műveletek használata (pl. adatok importálása, az ehhez kapcsolódó kontírozás felajánlás, banki adatok importálása, xml adatimport) nem helyettesíti a könyvelő szaktudását, csak megkönnyíti a könyvelők munkáját. A beépített automatizmusok – pl. felajánlott kontírozások – gépi tanulási folyamat eredménye, mely rendszeres ellenőrzést és felülvizsgálatot igényel. Ennek elmaradása esetén az esetleges károkért a Használatba adót nem terheli felelősség.

A Használatba adó nem terheli felelősség a Felhasználó székhelyén, telephelyén vagy tartózkodási helyén lévő internet hozzáférés technikai problémájából eredő szolgáltatáskiesésért.

A Használatba adó nem felelős a Felhasználó által nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, sem a Felhasználó, sem harmadik fél felé.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a könyvelőprogram – különösen egyes beépített automatizált funkciói – nem helyettesítik a könyvelési tevékenységet és az adatellenőrzést. A nem megfelelő forrás adat, vagy azok hibás importálása vagy a program helytelen használata nem megfelelő végeredményt okozhat.

Jogszabályi környezet

A Felhasználó és a Használatba adó közötti jogviszonyt a Magyarországon érvényes jogszabályi környezet, különösen a Polgári Törvénykönyv szabályozza.

A RELAX könyvelőprogram funkciói az alábbi jogszabályok figyelembevételével lettek kifejlesztve.

Egyéb rendelkezések

A Felek vitás eseteiket először egyeztetés útján próbálják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Használatba adó székhelye szerint illetékes bíróság rendelkezéseinek.

 

1. számú melléklet

AZ egyes számú mellékelt az ÁRLISTA menüpont alatt található.